UNEQUAL ?

UNEQUAL  (อันอี-เควิล) adj.
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่เท่ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง : เหลื่อมล้ำ, ซึ่งไม่เท่าเทียมกัน, ซึ่งไม่สมดุล
2. unequal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ไม่เท่ากัน
3. unequal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่อยู่ในชนชั้นต่างกัน
Synonym : unfair
Antonym : fair
ยอมรับเถอะว่าไม่มีสิ่งใดเท่าเทียมหรือว่าเหมือนกัน